Sulje

Meidän tapamme toimia

The Roima Way

Roima Way

Roiman toiminnot noudattavat koko organisaation kattavaa Roima Way -johtamismallia, jolla varmistetaan strategioiden ja tavoitteiden menestyksekäs toteuttaminen.

Noudatamme myös yhteisiä Roiman toimintaperiaatteita, jotka tunnetaan myös nimellä Code of Conduct. Siinä käsitellään arvojamme, sääntöjen ja määräysten noudattamista, työympäristöä (mukaan lukien terveys, turvallisuus, tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallistaminen, nollatoleranssi sopimatonta käyttäytymistä ja seksuaalista häirintää kohtaan), vastuullisuutta sekä eettistä liiketoimintaa ja tietojenkäsittelyä.

Ympäristö ja vastuullisuus

Ymmärrämme Roimalla velvollisuutemme (taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset) yritystoimintaa harjoittaessamme. Olemme sitoutuneet sisällyttämään vastuullisuuden käytännöt päivittäiseen toimintaamme.

Yritysjohdon perustama sisäinen ESG-työryhmän (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) koordinoi ESG-toimia koko yhtiössä ja pitää huolta, että toiminta sisällyttää samalla Roiman arvot. Se myös arvioi sitä, miten näemme ja täytämme yritysvastuutamme.

Työntekijämme pyrkivät ottamaan ympäristön huomioon työtehtäviään hoitaessaan. Kestävään kehitykseen tähtääviin pyrkimyksiimme (mukaan lukien pyrkimyksemme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia) kuuluu energiatehokkaiden ratkaisujen käyttäminen, etäkokouksiin kannustaminen ja hybridi-/sähköautojen käyttö työmatkoilla.

Lisäksi keskitymme auttamaan asiakkaitamme lisäämään tuottavuutta ja vähentämään hukkaa ydinprosesseissaan digitalisoinnin ja automaation avulla.

Lue lisää aiheesta

Roiman toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Roiman toimintaperiaatteissa selitetään, miten toimimme liiketoiminnassamme vastuullisesti ja eettisesti asiakkaiden luottamuksen säilyttämiseksi ja vaalimiseksi. Siinä vahvistetaan myös selkeät suuntaviivat, jotka helpottavat tehokasta päätöksentekoa asiakkaillemme useissa eri maissa.

Millaista käyttäytymistä Roima odottaa kumppaneiltaan? Mitä käyttäytymistä emme hyväksy? Toimintaperiaatteissa on asiaankuuluvaa tietoa edellä mainituista asioista. Odotamme yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme noudattavan käytännesäännöissä mainittuja ohjeita ja olevan samalla lojaaleja, totuudenmukaisia ja eettisiä.

1. Arvomme

Toimintaperiaatteiden keskiössä ovat Roiman arvot:

  • Asiakasmenestys: Me Roimalla teemme yrityksenä ja yksilöinä parhaamme, jotta asiakkaamme saisivat parhaan mahdollisen hyödyn irti digitaalisesta muutoksesta. Roima Intelligence auttaa valmistavan teollisuuden ja logistiikan toimijoita saavuttamaan digitalisaation ja tekoälyn avulla tuloksia, jotka ovat optimaalisia ja kestäviä niin yritystoiminnan, yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta. Meille tämä on todellista älykkyyttä, True Intelligence.
  • Tuloksekas yhteistyö: Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia meitä, jotka työskentelemme Roimalla. Meidän lisäksemme se vaikuttaa myös niihin liikekumppaneihin, joita meillä jo on ja joita aiomme hankkia. Lisäksi ne luovat perustan sille, miten rakennamme hyvän työympäristön kaikille Roimalla työskenteleville ihmisille.
  • Vastuunkanto: Kaikkien Roiman työntekijöiden on luettava ja ymmärrettävä nämä toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä. Näitä toimintaperiaatteita sovelletaan kaikissa Roiman toiminnoissa, mukaan lukien tytäryhtiöissä, sivuliikkeissä ja muissa Roiman määräysvallassa olevissa organisaatioissa.
  • Intohimo tuotteisiin: Kehitämme tuotteemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Laadukas tuote parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä tässä hetkessä ja pitkälle tulevaisuuteen.

1.1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen

Roima on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Roiman toimintaperiaatteet eivät korvaa tai kumoa sitä, mitä paikallisissa laeissa ja määräyksissä säädetään. Toimintaperiaatteet ovat kokoelma oikeudellisesti sitomattomia, täydentäviä periaatteita ja käyttäytymisnormeja. Roima kunnioittaa vallitsevia kulttuurisia normeja ja käytäntöjä kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Mikäli kulttuuriset normit ja käytännöt ovat ristiriidassa näiden periaatteiden sisällön kanssa, on työntekijöiden noudatettava Roiman toimintaperiaatteita. Epäselvissä tapauksissa työntekijän tulee pyytää lisäohjeita joko esihenkilöltään tai Roiman henkilöstöosastolta.

2. Työympäristö

Roima pyrkii rakentamaan ja ylläpitämään työympäristöä, jossa jokaista työntekijää arvostetaan yksilönä ja jossa kaikki voivat yltää parhaimpaansa.

Työturvallisuus

Kaikilla Roiman työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Roiman työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista, jotka vaikuttavat heihin tai muihin Roiman työntekijöihin. Asiakkaan tiloissa on noudatettava kohteen työturvallisuusohjeita ja käytettävä annettuja turvalaitteita ja -varusteita. Mikäli niitä ei ole, on asia saatettava esihenkilön tai työsuojelupäällikön tietoon ennen työn jatkamista

Syrjimättömyys

Kaikki Roiman työntekijät saavat oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua sekä muilta työntekijöiltä että Roiman johdolta. Roima on sitoutunut yhdenvertaiseen toimintatapaan, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Monimuotoisuutta edistetään ja arvostetaan. Yksittäistä työntekijää koskevien päätösten on aina perustuttava työntekijän ansioihin, eli esimerkiksi kykyihin, osaamiseen, taitoihin ja saavutuksiin. Tällaisia päätöksiä tehdessä jätetään huomiotta työntekijän sukupuoli, ikä, uskonto, siviilisääty, seksuaalinen suuntautuminen, poliittinen vakaumus, kansallinen ja etninen alkuperä sekä muut vastaavat ominaisuudet.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Monimuotoisuus on Roimalle voimavara. Roiman työntekijöiden on kollegoiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja liikekumppaneiden kanssa asioidessaan toimittava kaikkia ihmisiä kunnioittavalla tavalla ihmisten välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä riippumatta.

Oikeus olla joutumatta sopimattoman käytöksen ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Me Roimalla korostamme jokaisen työntekijän oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kaikenlainen häirintä on kielletty riippumatta häirinnän tahallisuudesta ja tarkoitusperästä sekä siitä, onko häirintä suoraa vai epäsuoraa tai fyysistä vai sanallista. Emme hyväksy loukkaavaa tai sopimatonta käytöstä. Tämä koskee erityisesti kaikkea seksuaalista häirintää, jota ei hyväksytä missään tapauksessa riippumatta siitä, onko tekijänä esimerkiksi esihenkilö, kollega, asiakas tai toimittaja. Seksuaalista häirintää on esimerkiksi ei-toivottu seksuaalissävytteinen käytös tai puhe sekä työaikana että sen ulkopuolella.

Roimalla on käytössään kiusaamisen ja häirinnän vastainen toimintamalli, jossa kerrotaan tarkemmin, miten työntekijöiden tulee toimia kohdatessaan ei-toivottua käytöstä. Kehotamme työntekijöitämme ottamaan yhteyttä Roiman henkilöstöosastoon, jos he näkevät tai kokevat epäasiallista käytöstä.

3. Ympäristö ja kestävä kehitys

Roima on sitoutunut kantamaan vastuun toimintansa taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Roiman työntekijöillä on velvollisuus ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassaan. Jokaisen Roiman työntekijän on aktiivisesti etsittävä työskentelytapoja, joilla voidaan joko ehkäistä tai vähentää yritystoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme tuomaan suurimman panoksemme ympäristön hyväksi lisäämällä tuottoa ja vähentämällä hukkaa asiakkaidemme ydintoiminnoissa digitalisaation ja automaation avulla.

4. Liiketoiminnan eettisyys

Sopimattomat palkkiot ja edut

Roimalla on nollatoleranssi korruptioon niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Roiman henkilöstön jäsenet eivät saa pyrkiä hankkimaan minkäänlaisia etuja perusteettomasti tarjoamalla joko suoraan tai epäsuorasti lahjuksia, lahjoja, palveluksia tai palkkioita kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolten hyväksi (mukaan lukien valtion edustajat ja työntekijät, ammattiliitot, nykyiset tai mahdolliset asiakkaat ja toimittajat sekä heidän edustajansa ja työntekijänsä). Roiman työntekijät eivät myöskään saa ottaa keneltäkään vastaan sopimattomia palkkioita, lahjoja, palveluksia tai etuja suoraan tai epäsuorasti.

Liikelahjat ja vieraanvaraisuus

Tavanomainen ja kohtuullinen liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus ja viihdyttäminen on hyväksyttävää. Tällaista toimintaa on esimerkiksi Roiman etujen kannalta tärkeisiin sosiaalisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Roiman työntekijä voi siis ottaa satunnaisesti vastaan toimittajan, palveluntarjoajan tai potentiaalisen liikekumppanin tarjoaman asiallisen liikelounaan. Roiman asiakkaita viihdytettäessä Roiman edustajan on oltava aina paikalla.

Petostentorjunta

Yhtiön varoja ja omaisuutta on aina käytettävä vastuullisesti laillisiin ja aiottuihin tarkoituksiin. Kaikkien korvauksiin, kulukorvauksiin, etuuksiin tai kulujen hyväksymiseen liittyvien, Roimalle annettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia ja luotettavia. Roiman omaisuuteen liittyvät varkaudet, petokset, kavallukset ja muu väärinkäyttö on kielletty.

5. Tietojen käsittely

Tietoturva ja immateriaalioikeudet

Roima pitää tietoa arvokkaana resurssina. Roima varmistaa omistusoikeuden alaisten tietojensa luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Kaikilla Roiman työntekijöillä on velvollisuus suojella asianmukaisesti Roiman omaisuutta, immateriaalioikeudet ja luottamukselliset tiedot mukaan lukien. Tällaisten tietojen käsittelyssä, käytössä, julkaisemisessa ja jakamisessa on noudatettava asianmukaisia Roiman käytäntöjä. Jokaisen työntekijän on huolehdittava siitä, että heidän toimintansa on näiden käytäntöjen mukaista. Roiman työntekijöiden on kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia ja ei-julkisia tietoja ja käsiteltävä kyseisiä tietoja sovellettavien lakien ja määräysten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Tietosuoja

Roima on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. Kaikkia Roiman työntekijöihin, asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin toimijoihin liittyviä henkilötietoja on käsiteltävä asianomaisten henkilöiden kannalta lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja on käsiteltävä asiaankuuluvien Roiman käytäntöjen, ohjeistusten ja lainsäädännön mukaisesti.

6. Lisätietoa

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita näihin toimintaperiaatteisiin tai niiden noudattamiseen liittyen, ota asia puheeksi esihenkilön, paikallisjohdon tai Roiman henkilöstöosaston kanssa.