Luk

Vores måde at arbejde på

Roima-vejen

The Roima way!

Roimas aktiviteter er baseret på en ledelsesmodel for hele organisationen kaldet Roima Way, som sikrer en vellykket implementering af vores strategier og mål. Vi følger også vores principper, som afspejles i Roimas adfærdskodeks. Det omhandler vores værdier, overholdelse af regler og bestemmelser, arbejdsmiljø (herunder sundhed, sikkerhed, ligestilling, mangfoldighed og inklusion, nultolerance over for upassende adfærd og sexchikane), bæredygtighed samt etisk forretningsadfærd og informationshåndtering.

Miljø og bæredygtighed

Hos Roima forstår vi vores forpligtelser (økonomiske, miljømæssige og sociale), når vi driver vores forretning. Vi er forpligtet til at indarbejde bæredygtighedspraksis i vores daglige drift. Vores ledelse har dannet den interne ESG-arbejdsgruppe (Environmental, Social and Governance) for at koordinere ESG-arbejdet på tværs af virksomheden og samtidig forankre Roimas værdier. Samtidig evaluerer den også, hvordan vi ser på og lever op til vores ansvar som virksomhed. Vores medarbejdere er forpligtet til at tage hensyn til miljøet, når de udfører deres opgaver. Vores bæredygtighedsindsats (herunder vores indsats for at reducere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter) omfatter brug af energieffektive løsninger, opfordring til fjernmøder og brug af hybrid-/elbiler til pendling. Derudover fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at øge deres afkast og reducere spild i deres kerneprocesser gennem digitalisering og automatisering.

Læs mere om bæredygtighed

Roimas adfærdskodeks

Roimas Code of Conduct forklarer, hvordan vi driver vores forretning ansvarligt og etisk korrekt for at bevare og udvikle kundernes tillid. Den opstiller også klare retningslinjer for at lette effektiv beslutningstagning for vores kunder i flere lande. Hvilken adfærd forventer Roima af sine medarbejdere? Hvilken adfærd tolererer vi ikke? Code of Conduct indeholder relevante oplysninger om ovenstående. Vi forventer, at vores medarbejdere følger retningslinjerne i Code of Conduct og samtidig er loyale, sandfærdige og etiske.

1. Vores værdier

Roimas værdier er kernen i dette adfærdskodeks:

  • Kundesucces: Hos Roima gør vi som virksomhed og som enkeltpersoner vores yderste for at lade vores kunder drage fordel af den digitale transformation, de har påbegyndt. Roima Intelligence giver mennesker mulighed for at opnå et optimalt og bæredygtigt resultat for erhvervslivet, samfundet og miljøet gennem digitalisering og kunstig intelligens inden for produktion og logistik. For os er det ægte intelligens.
  • Vindende samarbejde: Dette adfærdskodeks gælder for hver enkelt af os her hos Roima og omfatter også de forretningspartnere, vi har og vælger at have. Det er også grundlaget for, hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder for Roima.
  • Ansvarlighed: Alle Roima-medarbejdere skal læse, forstå og følge de principper, der er defineret nedenfor. Denne Code of Conduct gælder for hele Roima, herunder alle datterselskaber, filialer og andre enheder under Roimas ledelse.
  • Passion for produkter: Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde med vores kunder og partnere. Et godt produkt gør vores kunder mere konkurrencedygtige, ikke kun i dag, men også på lang sigt.

1.1 Overholdelse af samfundets love og regler

Roima bestræber sig på fuldt ud at overholde alle gældende love og bestemmelser. Denne Code of Conduct erstatter eller tilsidesætter ikke lokale love og bestemmelser. Det er et sæt af supplerende principper og adfærdsstandarder af ikke-juridisk karakter. Roima tager hensyn til de fremherskende kulturelle normer og praksisser i hvert land, hvor vi opererer. Hvis sådanne kulturelle normer og praksisser er i modstrid med ånden i dette dokument, skal medarbejderne i stedet følge denne Code of Conduct. I tvivlstilfælde bør medarbejderne rådføre sig med deres nærmeste leder eller Roimas HR-afdeling.

2. Arbejdsmiljø

Roima stræber efter at skabe og opretholde et miljø, hvor hver enkelt medarbejder værdsættes som individ og kan udvikle sit fulde potentiale. Roima respekterer menneskerettighederne i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. I forbindelse med sine aktiviteter respekterer Roima foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger. Især når sådanne rettigheder er begrænset af lokal lovgivning, opfordrer Roima sine medarbejdere til at gå i dialog med ledelsen og rapportere eventuelle klager.

Sundhed og sikkerhed

Alle Roima-medarbejdere har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Alle Roima-medarbejdere opfordres til at rapportere sikkerhedsproblemer, der påvirker andre Roima-medarbejdere eller dem selv. Hos vores kunder er det obligatorisk at følge de givne sundheds- og sikkerhedsinstruktioner og at bruge det udleverede sikkerhedsudstyr. I mangel af sådant udstyr skal din nærmeste leder eller arbejdsmiljøchefen underrettes, før du fortsætter med arbejdet.

Ikke-diskrimination

Alle Roimas medarbejdere skal behandles på en retfærdig og ligeværdig måde af såvel ledelse som kolleger. Roima er forpligtet til en politik om lige muligheder, der forbyder enhver form for diskrimination. Alle beslutninger vedrørende en individuel medarbejder skal baseres på fortjeneste, f.eks. evner, kompetence, færdigheder og præstationer. Når sådanne beslutninger træffes, må der ikke tages hensyn til medarbejderens køn, alder, religion, civilstand, seksuelle orientering, politiske overbevisning, nationale eller etniske oprindelse eller andre lignende karakteristika.

Mangfoldighed og inklusion

Roima ser mangfoldighed som et aktiv. Medarbejdere skal udføre deres forretningsaktiviteter med kolleger, kunder, interessenter og forretningspartnere med respekt for alle mennesker uden hensyntagen til forskelle eller ligheder.

Frihed fra upassende opførsel og seksuel chikane

Hos Roima insisterer vi på, at alle medarbejdere har ret til at være fri for krænkelser af privatlivets fred. Alle former for chikane, uanset hensigten, direkte eller indirekte, fysisk eller verbal, er forbudt. Krænkende eller upassende adfærd tolereres ikke. Ovenstående gælder især seksuel chikane fra enhver part, herunder ledere, medarbejdere, kunder eller leverandører - en sådan adfærd tolereres ikke under nogen omstændigheder. Seksuel chikane kan forekomme i form af uønsket seksuel adfærd eller seksuelle kommentarer i eller efter arbejdstiden.

Roima har en politik mod mobning og chikane, der mere detaljeret beskriver, hvad man skal gøre, hvis en Roima-medarbejder støder på denne type uønsket adfærd. Medarbejderne opfordres til at kontakte Roimas HR-afdeling, hvis de er vidne til eller oplever upassende adfærd.

3. Miljø og bæredygtighed

Roima tager ansvar for de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af sine aktiviteter. Roimas medarbejdere er forpligtet til at overveje de miljømæssige aspekter af alle handlinger. Hver enkelt Roima-medarbejder skal aktivt stræbe efter at finde måder at arbejde på, som enten forhindrer eller reducerer den negative miljøpåvirkning fra forretningsaktiviteter. Vi stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning ved at øge udbyttet og reducere spild i vores kunders kerneprocesser gennem digitalisering og automatisering.

4. Forretningsetik

Uretmæssige betalinger eller fordele

Roima har nultolerance over for korruption, uanset om det er i den offentlige eller private sektor. Der må ikke foretages direkte eller indirekte bestikkelse, gaver, tjenester eller betalinger til eller til fordel for nogen tredjepart (herunder regeringsrepræsentanter eller -ansatte, fagforeninger, nuværende eller potentielle kunder eller leverandører eller deres repræsentanter eller ansatte) med det formål uretmæssigt at opnå en fordel af nogen art. Roimas medarbejdere må heller ikke acceptere uretmæssige betalinger, gaver, tjenester eller fordele fra nogen kilde, hverken direkte eller indirekte.

Firmagaver og virksomheders gæstfrihed

Det er acceptabelt for Roima-medarbejdere at deltage i rimelig forretningsrelateret kundepleje og anden gæstfrihed fra virksomheder, så længe det er almindeligt accepteret. Dette kan inkludere receptioner eller sociale arrangementer, som er af interesse for Roima. Derfor kan Roima-medarbejdere lejlighedsvis acceptere passende forretningsmåltider fra leverandører, serviceudbydere eller enheder, der ønsker at indgå forretninger med Roima. Det er dog vigtigt, at når vi beværter vores kunder, skal der altid være en repræsentant fra Roima til stede.

Bekæmpelse af svindel

Virksomhedens midler og ejendom skal altid bruges ansvarligt og til tilsigtede og legitime formål. Alle oplysninger, der gives til Roima, når der anmodes om refusion eller kompensation for omkostninger, fordele eller godkendelser til brug af Roimas ejendom, skal altid være nøjagtige og pålidelige. Enhver form for tyveri, bedrageri, underslæb eller andet misbrug af Roimas ejendom er forbudt.

5. Håndtering af oplysninger

Informationssikkerhed og ejendomsrettigheder

Roima anerkender, at information er et værdifuldt virksomhedsaktiv. Roima beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af sine beskyttede oplysninger. Alle Roimas medarbejdere er ansvarlige for korrekt beskyttelse af Roimas aktiver, herunder intellektuel ejendomsret og fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger skal forvaltes, anvendes, videregives og distribueres i overensstemmelse med Roimas gældende politikker. Det er den enkelte medarbejders pligt at sikre, at deres adfærd er i overensstemmelse med disse politikker. Roimas medarbejdere skal respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder og ikke-offentlige oplysninger og forvalte sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt kontraktlige krav.

Databeskyttelse

Beskyttelse af personoplysninger er en høj prioritet for Roima. Persondata betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Enhver behandling af medarbejdere, kunder, leverandører eller andre persondata hos Roima skal være lovlig, retfærdig og gennemsigtig i forhold til de berørte personer. Desuden skal persondata behandles i overensstemmelse med Roimas relevante politikker, retningslinjer og lovgivning.

6. Spørgsmål og rådgivning

Medarbejdere, der har spørgsmål om eller problemer med at overholde denne Code of Conduct, opfordres til at tale med deres nærmeste leder, den lokale ledelse eller Roimas HR-afdeling.