Stäng

Vårt sätt att arbeta

Roimas arbetssätt

Roima Way

Roimas verksamhet baseras på en organisationsövergripande ledningsmodell som kallas Roima Way och som säkerställer ett framgångsrikt genomförande av våra strategier och mål.

Vi följer också våra principer som reflekteras i Roimas uppförandekod. Den behandlar våra värderingar, efterlevnad av regler och förordningar, arbetsmiljö (inklusive hälsa, säkerhet, jämställdhet, mångfald och inkludering, nolltolerans mot olämpligt beteende och sexuella trakasserier), hållbarhet samt etiskt affärsbeteende och informationshantering.

Miljö och hållbarhet

På Roima förstår vi våra skyldigheter (ekonomiska, miljömässiga och sociala) när vi bedriver vår verksamhet. Vi är fast beslutna att införliva hållbarhetspraxis i vår dagliga verksamhet.

Vår ledning bildade den interna ESG-arbetsgruppen (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) för att samordna ESG-arbetet inom hela företaget och samtidigt införliva Roimas värderingar. Samtidigt utvärderar den också hur vi ser på och uppfyller vårt ansvar som företag.

Våra medarbetare är måna om att ta hänsyn till miljön när de utför sina arbetsuppgifter. Vårt hållbarhetsarbete (inklusive vårt arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan) omfattar användning av energieffektiva lösningar, uppmuntran till distansmöten och användning av hybridfordon/elektriska fordon för pendling.

Dessutom fokuserar vi på att hjälpa våra kunder att öka sin avkastning och minska slöseriet i sina kärnprocesser genom digitalisering och automatisering.

Läs mer om hållbarhet

Roimas uppförandekod

Roimas uppförandekod förklarar hur vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt för att bibehålla och utveckla kundernas förtroende. Den fastställer också tydliga riktlinjer för att underlätta effektivt beslutsfattande för våra kunder i flera länder.

Vilket beteende förväntar sig Roima av sina medarbetare? Vilket beteende tolererar vi inte? Uppförandekoden innehåller relevant information om ovanstående. Vi förväntar oss att våra medarbetare följer de riktlinjer som anges i uppförandekoden och samtidigt är lojala, sanningsenliga och etiska.

1. Våra värderingar

Roimas värderingar som ligger till grund för vår uppförandekod är

  • Kundframgångar: Vi på Roima, som företag och som individer, gör vårt yttersta för att låta våra kunder dra nytta av den digitala transformation de inlett. Roima Intelligence ger människor möjlighet att nå ett optimalt och hållbart resultat för företag, samhälle och miljö genom digitalisering och artificiell intelligens inom tillverkning och logistik. För oss är det true intelligence.
  • Vinnande samarbete: Denna uppförandekod gäller för var och en av oss här på Roima och innefattar även de affärspartners vi har och väljer att ha. Det är också grunden för hur vi skapar en bra arbetsmiljö för alla som arbetar för Roima.
  • Ansvarstagande: Alla medarbetare inom Roima ska läsa, förstå och följa de principer som definieras nedan. Denna uppförandekod gäller inom hela Roima, inklusive alla dotterbolag, filialer och andra enheter under Roimas ledning.
  • Passion för produkter: Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med våra kunder och partner. En bra produkt gör våra kunder mer konkurrenskraftiga, inte bara idag utan på lång sikt.

1.1 Efterlevnad av lagar och regler

Roima strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser fullt ut. Denna uppförandekod ersätter eller åsidosätter inte lokala lagar och bestämmelser. Det är en samling kompletterande principer och uppförandenormer av icke-juridisk karaktär. Roima tar hänsyn till rådande kulturella normer och praxis i varje land där företaget bedriver sin verksamhet. Om sådana kulturella normer och praxis strider mot andan i detta dokument ska medarbetarna istället följa denna uppförandekod. Vid tveksamhet ska medarbetarna höra med närmaste chef eller Roimas personalavdelning.

2. Arbetsmiljö

Roima strävar efter att skapa och upprätthålla en miljö där varje medarbetare värdesätts som individ och kan utveckla sin fulla potential. 

Roima respekterar de mänskliga rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för sin verksamhet respekterar Roima föreningsfriheten och rätten till kollektivförhandlingar. Särskilt när sådana rättigheter begränsas av lokal lagstiftning uppmuntrar Roima sina medarbetare att föra en dialog med ledningen och rapportera eventuella klagomål.

Hälsa och säkerhet

Varje Roima-medarbetare har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Alla Roima-medarbetare uppmuntras att rapportera säkerhetsproblem som påverkar andra Roima-medarbetare eller dem själva. På plats hos kund är det obligatoriskt att följa de hälso- och säkerhetsinstruktioner som finns och att använda den medföljande säkerhetsutrustningen. Om sådan utrustning saknas ska din närmaste chef eller skyddsansvarige eller arbetsmiljöchef underrättas innan du fortsätter med något arbete.

Icke-diskriminering

All Roima-personal ska behandlas på ett rättvist och jämlikt sätt av såväl ledning som kollegor. Roima har som praxis att erbjuda lika möjligheter för alla och att förhindra diskriminering av något slag. Mångfald uppmuntras och värdesätts. Alla beslut som rör en enskild medarbetare ska baseras på meriter, t.ex. förmågor, kompetens, färdigheter och prestationer. Vid sådana beslut ska ingen hänsyn tas till arbetstagarens kön, ålder, religion, civilstånd, sexuella läggning, politiska åsikter eller nationella eller etniska ursprung eller andra liknande egenskaper.

Mångfald och inkludering

Roima ser mångfald som en tillgång. Medarbetare ska bedriva sin affärsverksamhet med kollegor, kunder, intressenter och affärspartner med respekt för alla människor utan hänsyn till skillnader eller likheter.

Frihet från olämpligt uppförande och sexuella trakasserier

På Roima insisterar vi på att varje medarbetare har rätt att vara fredad från brott mot den personliga integriteten. Alla typer av trakasserier, oavsett uppsåt, direkta eller indirekta, fysiska eller verbala, är förbjudna. Stötande eller olämpligt beteende tolereras inte. Ovanstående är särskilt tillämpligt på sexuella trakasserier av någon part, inklusive chefer, medarbetare, kunder eller leverantörer – dylikt beteende tolereras inte under några omständigheter. Sexuella trakasserier kan förekomma i form av oönskat sexuellt beteende eller sexuella kommentarer under eller efter arbetstid.

Roima har en policy mot mobbning och anti-trakasserier som beskriver mer detaljerat vad man ska göra om en Roima-medarbetare stöter på denna typ av oönskat beteende. Medarbetare uppmuntras att ta kontakt med Roimas personalavdelning om de bevittnar eller är utsatta för olämpligt beteende.

3. Environment and Sustainability

Roima takes seriously its responsibility for the economic, environmental, and social impacts of its operations. Roima employees have a responsibility to consider the impact on the environment in everything they do. Every Roima employee must actively seek ways to work in a way that either prevents or reduces the negative environmental impact of business operations. We strive to make our biggest environmental impact by increasing yield and reducing waste in our customers’ core processes through digitalization and automation.

4. Affärsetik

Felaktiga betalningar eller förmåner

Roima har nolltolerans mot korruption, oavsett om det gäller den offentliga eller privata sektorn. Ingen direkt eller indirekt bestickning, gåvor, tjänster eller betalningar får göras till eller till förmån för någon tredje part (inklusive någon statlig representant eller medarbetare, fackförening, nuvarande eller potentiell kund eller leverantör eller deras representanter eller medarbetare) i syfte att felaktigt erhålla en förmån av något slag. Ingen Roima-medarbetare får heller acceptera felaktiga betalningar, gåvor, tjänster eller förmåner från någon källa, vare sig direkt eller indirekt.

Affärsgåvor och gästfrihet från företag

Rimlig affärsrelaterad kundvård och annan gästfrihet från företag är acceptabelt om det är allmänt vedertaget. Sådan kundvård inkluderar till exempel mottagningar eller sociala evenemang som man deltar vid i Roimas intresse. En Roima-medarbetare får således då och då tacka ja till lämpliga affärsmåltider från en leverantör, tjänsteleverantör eller enhet som försöker göra affärer med Roima. När vi underhåller våra kunder ska en Roima-representant alltid vara närvarande.

Bedrägeribekämpning

Företagets medel och egendom ska alltid användas på ett ansvarsfullt sätt och för avsedda och legitima ändamål. All information som ges till Roima när du begär ersättning eller kompensation för kostnader, förmåner eller godkännanden för att använda Roimas egendom ska alltid vara korrekt och tillförlitlig. Alla typer av stölder, bedrägerier, förskingring eller annat missbruk av Roimas egendom är förbjudna.

5. Hantering av information

Informationssäkerhet och immateriella rättigheter

Roima vidkänner att information är en värdefull företagstillgång. Roima skyddar sekretessen, integriteten och tillgängligheten för sin immateriella egendom. Alla Roima-medarbetare ansvarar för att Roimas tillgångar, inklusive immateriella rättigheter och konfidentiell information, skyddas på vederbörligt sätt. Sådan information ska förvaltas, användas, offentliggöras och distribueras i enlighet med tillämpliga principer från Roima. Det är varje medarbetares ansvar att se till att deras beteende ligger i linje med dessa principer. Roimas medarbetare ska respektera andras immateriella rättigheter och icke-offentlig information och hantera sådan information i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser samt avtalskrav.

Dataskydd

Skydd av personuppgifter är högt prioriterat för Roima. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar person. All behandling av medarbetare, kunder, leverantörer eller andra personuppgifter inom Roima måste vara laglig, rättvis och transparent i förhållande till de berörda personerna. Vidare ska personuppgifter behandlas i enlighet med relevanta principer för Roima samt riktlinjer och lagstiftning.

6. Frågor och råd

Medarbetare som har frågor om eller problem att efterleva denna uppförandekod uppmuntras att prata med sin närmaste chef, den lokala ledningen eller Roimas personalavdelning.