Stäng

Moderna industriella system – en konkurrensfördel på en osäker marknad

Day:
12
Month:
02
Year:
2024

Välkommen till en återpublicering av en insiktsfull krönika skriven av vår egen Johan Bäckman, som ursprungligen publicerades i den svenska tidningen "Automation". Ta del av Bäckmans expertperspektiv när han navigerar genom komplexiteten i modern tillverkning och betonar den avgörande roll som industriella plattformar med low-code och no-code spelar för att överbrygga klyftan mellan standardisering och anpassningsförmåga.

Tidningen Automation omslag och uppslag på en svart bordsyta

Publicerad i tidningen "Automation" nummer 01/2024.

 

Navigerar utmaningar inom tillverkningsindustrin

I en tid präglad av stora störningar navigerar tillverkningsindustrin genom en labyrint av utmaningar. Snabbt förändrade konsumentbeteenden, globala kriser och geopolitiska konflikter har satt de traditionella leveranskedjorna på prov. Denna turbulens är på god väg att bli det nya normala och kräver ett paradigmskifte i hur företag hanterar sin verksamhet.

Mitt i turbulensen ser vi samtidigt en ökning av införandet av globala standardiserade affärssystem hos industrin. Syftet är att effektivisera verksamheten, säkerställa enhetlighet i rapporteringen och underlätta uppdateringar ur ett affärsperspektiv. Även om denna trend utlovar effektivitet på makronivå så ger den också upphov till nya utmaningar.

Dilemmat med standardisering kontra anpassningsförmåga

Företag befinner sig nu vid ett vägskäl: å ena sidan anammar de globala standardiserade affärssystem, vilket begränsar deras utrymme för snabba lokala anpassningar. A andra sidan verkar de på en marknad där förmågan att snabbt anpassa sin produktion aldrig har varit mer avgörande. Denna uppenbara klyfta mellan det globala standardiserade ERP-systemet och det lokala behovet av flexibelt produktionsstöd kräver innovativa lösningar.

Med stor erfarenhet inom denna nisch är vi på Roima specialiserade på att överbrygga just denna klyfta Genom strategiska konsultationer, mjukvarulösningar, projektimplementeringar och långsiktiga partnerskap med industrin hjälper vi företag med dessa utmaningar.

Att överbrygga gapet med Roima

Centralt för att lyckas med detta är utnyttjandet av marknadsledande industriella low-code eller no-code plattformar. Dessa plattformar ger en robust och säker grund för att konfigurera skräddarsydda applikationer, speciellt anpassade för att överbrygga klyftan. Dessutom skapar de en miljö där domänspecifik kunskap om produktionsprocesser integreras effektivt, vilket eliminerar behovet av omfattande programmeringsexpertis. Denna öppenhet och fokus på resultat snarare än teknik demokratiserar processen och inbjuder till deltagande från alla hörn av organisationen. I många fall blir plattformarna även en samlingspunkt där resultat implementeras sprunget ur kontinuerliga förbättringsinitiativ inom organisationen.

Vilken plattform ska man välja? För att kunna svara på detta krävs en grundlig analys av den befintliga situationen i kombination med nya krav och en ny målbild, helst korspollinerat med de bästa erfarenheterna från andra industrisegment. Det är naturligtvis av största vikt att den valda plattformen rent tekniskt passar ändamålet, men för att säkerställa en långsiktig framgång krävs lika mycket fokus på arbetsprocesser, engagerad personal och ett engagemang för att främja partnerskap med expertis i dessa frågor.

Att säkerställa framgång i ett föränderligt landskap

När tillverkningsindustrin går framåt i en tid av ökad osäkerhet ligger nyckeln i förmågan att kunna hantera standardisering och samtidigt främja och ge verktygen som behövs för en effektiv lokal anpassningsförmåga. I detta dynamiska landskap blir ett strategiskt tillvägagångssätt för teknikintegration och val av plattformar och partnerskap grundbulten för framgång. Och när det är gjort rätt blir bron över gapet den nya mötesplatsen och acceleratorn där nya konkurrensfördelar skapas som behövs i ett föränderligt landskap.

 

Av Johan Bäckman, partner på Roima Intelligence. Publicerad i tidningen "Automation" nummer 01/2024 och på deras webbplats som en gästkrönika. Läs den på automation.se.

Kontakta sälj