Stäng

Kundcase: Roima Intelligence stärker Bolidens hållbara framtid inom gruvdrift

Boliden AB, ett högteknologiskt internationellt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller, är en ledare inom gruvindustrin. I nära samarbete med Roima, en av AVEVA:s "endorsed partners", har Boliden gett sig in på en resa mot en hållbar och datadriven framtid.

Roima Intelligence är en viktig samarbetspartner i vår gruvverksamhet. Deras expertis inom implementering av AVEVA PI har avsevärt optimerat våra processer och visar hur strategiska partnerskap kan bidra till att uppnå operativ excellens.

Boliden

Bakgrund

Sedan starten av Kevitsa-gruvan i juni 2010 har vi varit en pålitlig samarbetspartner som erbjudit innovativa lösningar för att driva effektivitet och hållbarhet. I och med Bolidens förvärv av gruvan 2016 startade vårt partnerskap och har med tiden utökats till att ge värdefullt stöd till Bolidens verksamhet i Sverige, Finland och Irland. Detta starka partnerskap understryker integrationen av teknik och branschexpertis och visar vårt engagemang för att leverera exceptionella lösningar från första stund och genom gruvans utveckling under Bolidens ägande.

Data för alla

Under 2018 integrerades AVEVA PI med processtyrningssystemet för omfattande datainsamling. Vår expertis var avgörande för konfigurering, installation och utbildning, vilket lade grunden för en framtidssäkrad roadmap.

En utmärkande framgång var migreringen av historiska data till AVEVA PI, vilket gav Boliden kontroll över sin data och inledde en ny era av datadrivet beslutsfattande. Vi integrerade smidigt laboratorie- och analysdata, förbättrade spårbarheten och uppnådde en viktig milstolpe genom att integrera Bolidens massbalanseringsverktyg, vilket minskade det manuella arbetet och förbättrade datanoggrannheten.

Operativ påverkan

Våra lösningar sträcker sig idag bortom metallurgi och inkluderar även underhåll. Integreringen av AVEVA PI med underhållssystemet Maximo möjliggör automatiserade beslut som drivs av realtidsdata, vilket har resulterat i betydande kostnadsbesparingar för underhåll och en mer hållbar verksamhet.

Modern datainfrastruktur underlättar enkel åtkomst till kritisk data, antalet användare ökar och datatillgången demokratiseras inom hela Boliden. Idag ligger Boliden i framkant när det gäller hållbara datadrivna metoder.

Bortom teknisk expertis

Även om vår tekniska skicklighet utgör ryggraden i partnerskapet är vår icke-tekniska expertis lika betydelsefull. Vi går längre än att vägleda och ge råd om hur data presenteras, visualiseras och struktureras; vi inspirerar och synliggör den enorma potentialen i AVEVA:s produktportfölj. Vår kompetens sträcker sig bortom tekniken, omvandlar processer och stärker team.

Helhetssyn

Vår helhetssyn är central för partnerskapet, för att hantera system och för att få till stånd kontinuerliga förbättringar. Utöver tekniken erbjuder vi omfattande stöd inom projektledning, applikationshantering, monitorering och incidenthantering. Detta övergripande tillvägagångssätt möjliggör smidiga integrationer och operativ effektivitet, vilket maximerar potentialen i systemen och Bolidens verksamhet.

Sammanfattningsvis

Roima Intelligence har tillhandahållit tekniska lösningar och en komplett empowerment-lösning som överskrider teknik och förbättrar det övergripande operativa landskapet hos Boliden.

Detta partnerskap har etablerat ett nytt riktmärke för datadriven excellens inom gruvindustrin, samtidigt som hållbarhet prioriteras och en ständig strävan efter förbättring främjas.

Vårt samarbete med Boliden understryker den transformativa effekten av strategiska partnerskap inom gruvsektorn. Som endorsed partner till AVEVA har Roima Intelligence spelat en nyckelroll i implementeringen av AVEVA PI och visat på värdet av branschexpertis och teknikintegration för att uppnå hållbara och effektiva lösningar för gruvindustrin.

- Roima Intelligence

Innehåll

Intro

Bakgrund

Data för alla

Operativ påverkan

Bortom teknisk expertis

Helhetssyn

Sammanfattningsvis

  • Total: 3
  • Total: 3

Kontakta sälj