Stäng

Kundcase: HKScan och Roima – framtidssäkring genom standardisering och digital transformation

HKScan, ledande inom livsmedelsindustrin känd för varumärken som Scan, Pärsons och Bullens Pilsnerkorv, behövde modernisera IT-infrastrukturen vid sin anläggning i Linköping. Fabriken är en central del i företagets verksamhet med allt från slakteri, styckning av kött och korvproduktion, med den välkända falukorven som huvudprodukt. HKScan kämpade med ett, i många år väl fungerade men utdaterat, system som inte längre levde upp till dagens krav på flexibilitet och skalbarhet för en effektiv och hållbar produktion.

Efter att noggrant ha utvärderat möjliga samarbetspartners valde HKScan till slut Roima, motiverade av tidigare framgångar med AVEVAs plattform i Finland, deras expertkunskaper inom livsmedels- och köttindustrin samt deras lokala närvaro nära HKScans anläggning i Linköping. Projektets kärna bestod i att implementera en standardiserad MES- och SCADA-lösning baserat på AVEVAs plattform. Denna valdes för dess väl integrerade och standardiserade SCADA- och MES-funktionalitet som kommer att stödja HKScans nuvarande och framtida produktionsprocesser samt möjliggöra utökad användning av digitaliserade arbetssätt.

I mars 2024 genomgick HKScan betydande organisatoriska förändringar. Företaget sålde sin svenska verksamhet, inklusive anläggningen i Linköping, till Lantmännen. Denna del av verksamheten är nu känt som Scan Sverige AB. Samtidigt genomfördes ett namnbyte från HKScan till HKFoods. Den här texten refererar till de aktiviteter och processer som genomfördes under tiden då företaget opererade som HKScan i Sverige, specifikt vid anläggningen i Linköping, som nu är en del av Scan Sverige AB.

Roimas erfarenhet inom köttindustrin och deras fysiska närhet till vår fabrik i Linköping gjorde dem till en ideal partner.

Oskar Axelsson, Production Manager, HKScan

Modernisering i fokus

HKScan, som har djupa rötter i den nordiska livsmedelsindustrin och länge varit pionjärer inom hållbar och kvalitetsmedveten produktion, stod inför den kritiska utmaningen att modernisera sin IT-infrastruktur vid fabriken i Linköping. Anläggningen, berömd för sin produktion av bland annat den ikoniska falukorven, hade under många år haft ett skräddarsytt produktionssystem som på ett väldigt bra sätt stöttat produktionen. Nu stod man dock inför en situation där systemet ej längre kunde förändras eller uppgraderas och nya förutsättningar i produktionen ställde krav som det inte fanns stöd för.

”Vårt tidigare system var pålitligt men åldrande. Risken för produktionsstopp var en ständig oro som kunde få omfattande konsekvenser,” förklarar Jens Kleist, IT-projektledare hos HKScan.

Roimas expertis och lokal närvaro

Valet av Roima som partner var avgörande för projektets framgång. Tack vare Roimas erfarenheter från liknande projekt för HKScan i Finland och deras djupgående förståelse för livsmedelsindustrins specifika behov, kunde de erbjuda en perfekt kombination av teknisk expertis och lokal närvaro. Deras unika egenskaper som leverantör till HKScan inkluderade:

 • Specialiserad erfarenhet: En djup förståelse för livsmedels- och köttindustrins utmaningar, vilket var avgörande för att erbjuda skräddarsydda lösningar.
 • Teknisk kompetens: Tidigare framgångar med implementering av AVEVA-lösningar bidrog till en fördjupad förståelse för att möta HKScans specifika behov.
 • Geografisk närhet: Roimas kontor låg bara ett stenkast från HKScans anläggning, vilket underlättade snabb kommunikation och personliga möten.

”Roimas erfarenhet inom köttindustrin och deras fysiska närhet till vår fabrik i Linköping gjorde dem till en ideal partner,” tillägger Oskar Axelsson, produktionschef på HKScan.

Tekniska utmaningar

En central utmaning var att implementera det nya AVEVA-plattformen med minimal störning i den befintliga produktionsmiljön, särskilt i styrlogiken i produktionen. Dessa system krävde finjusteringar för att säkerställa att den nya tekniken inte bara integrerades smidigt utan också förbättrade de befintliga produktionsprocesserna.

”Vi behövde en lösning som kunde integreras sömlöst med vår befintliga utrustning, med minimal påverkan på vår dagliga verksamhet,” säger Oskar. Roimas lösning innebar att man noggrant balanserade behovet av teknisk innovation med en förståelse för HKScans operativa verklighet.

Implementeringen av AVEVA-plattformen möjliggjorde en rad förbättringar, inklusive automatisering av processer som tidigare krävde manuell intervention och förbättrad datahantering genom integrering med företagets ERP-system. ”Integrationen med ERP har varit smidig, vilket har förbättrat vår förmåga att snabbt och korrekt rapportera och justera produktionen,” förklarar Jens Kleist.

Idriftsättning och framtidssäkra resultat

Idriftsättningen av den nya plattformen var planerad till oktober 2023, en tidpunkt noggrant vald för att minimera påverkan på produktionen. ”De första dagarna var utmanande, men tack vare Roimas konsulter som var med på plats, kunde vi snabbt stabilisera produktionen,” berättar Joacim Andersson, en av operatörerna och en SuperUser i projektet. Roimas engagemang på plats var avgörande för att säkerställa en smidig övergång, och ingen kund blev utan leverans under denna kritiska period fortsätter Joakim.

”Att ha Roimas team fysiskt närvarande vid uppstarten säkerställde att vi kunde hantera eventuella omedelbara utmaningar och ge våra operatörer det stöd de behövde,” förklarar Oskar Axelsson. Denna strategi gjorde det möjligt för HKScan att inte bara uppnå en stabil drift snabbt men också att upprätthålla sin service och leverans till sina kunder utan avbrott.

En stabil tillgång till falukorv för Sveriges barnfamiljer

Falukorven, med sin rika historia och plats i det svenska hjärtat, är mer än bara en matprodukt; den är en del av den svenska kulturen och en symbol för hemlagad, bekväm mat. För många barnfamiljer utgör den en viktig ingrediens i snabba, näringsrika och omtyckta måltider. Att säkerställa tillgängligheten av denna älskade produkt var därför inte bara en fråga om logistik och produktionseffektivitet, utan också en fråga om att upprätthålla en viss livskvalitet för svenska familjer.

”Sveriges barnfamiljer kunde köpa falukorv, inga handlare blev utan leverans”, tillägger Jens om den smidiga igångsättningen av produktionen på nya AVEVA-plattformen.

Roimas arbetssätt

Roimas metod för digital transformation inom industriell produktion illustrerades framgångsrikt i projektet med HKScan. Genom att kombinera industriella bästa praxis, metoder och modeller, särskilt från ISA-95 och MESA, optimerade och effektiviserade Roima produktionsprocesserna med systematiska analyser för att identifiera och implementera de mest lämpliga lösningarna. En kritisk aspekt av Roimas tillvägagångssätt var att förstå och utveckla HKScans arbetsflöden för att öka produktiviteten och minska beroendet av manuellt arbete.

Denna kundcentrerade strategi var avgörande för projektets framgång. Genom att kartlägga företagets funktionella områden, kunde Roima identifiera hur olika processer och avdelningar kunde samverka mer effektivt, vilket ledde till ett förbättrat informationsflöde och minskade flaskhalsar.

Roimas metodik för digital transformation inom industriell produktion

Roimas arbetssätt i projektet med HKScan visar på en metodik som kombinerar industriella bästa praxis och modeller, särskilt från ISA-95 och MESA, för att optimera och effektivisera produktionsprocesserna. Roimas arbete präglas av en systematisk analys och bedömning för att identifiera och implementera de mest lämpliga lösningarna. Här är några nyckelaspekter av Roimas metod:

 • Analysera och bestämma mognad: Roima inleder processen med att bedöma företagets mognadsnivå i förhållande till digitalisering och automatisering. Detta innebär en djupgående granskning av den befintliga tekniska infrastrukturen, mjukvarulösningar och produktionsprocesser för att förstå var företaget står idag och identifiera områden för förbättring.
 • Arbetssätt: En annan viktig del av vårt tillvägagångssätt är att analysera och förstå företagets arbetsmetoder. Detta omfattar allt från dagliga rutiner till mer komplexa processer som styr produktionen. Målet är att identifiera effektiviseringar och möjligheter att standardisera och automatisera arbetsflöden för att öka produktiviteten och minska manuellt arbete.
 • Kartläggning av funktionella områden: Roima kartlägger de funktionella områdena inom organisationen för att få en översikt över hur olika avdelningar och processer samverkar. Detta hjälper till att identifiera flaskhalsar och potential för integration mellan system och avdelningar, vilket kan leda till smidigare processer och bättre informationsflöde.
 • Kartläggning av informationsutbyte och ägarskap: En central del av Roimas metodik är att kartlägga informationsutbytet och fastställa ägarskapet av data och processer. Detta innebär att vi noggrant analyserar hur information samlas in, lagras, delas och används inom företaget. Genom att skapa tydliga linjer för informationsägarskap och ansvar säkerställs att rätt information finns tillgänglig för rätt personer vid rätt tillfälle, vilket underlättar beslutsfattande och optimerar operativa prestationer.

Genom att tillämpa dessa principer och metoder kunde Roima erbjuda HKScan en lösning som inte bara mötte de tekniska och operativa behoven utan också förberedde företaget för framtida tillväxt och innovation. Roimas tillvägagångssätt visar på vikten av en holistisk syn på produktionsoptimering, där teknik, processer och människor samverkar för att skapa en mer effektiv och hållbar produktionsmiljö.

Resultat

Genom införandet av den nya AVEVA-plattformen uppnådde HKScan:

 • En standardiserad och framtidsäkrad IT-plattform.
 • En plattform redo att utökas med ny funktionalitet och till nya produktionsavsnitt.
 • Inga driftavbrott vid uppstart, vilket undvek förlust av produktion.
 • Ökad driftsäkerhet och minskad risk för produktionsstopp.
 • Förbättrad IT-säkerhet och centraliserad hantering av hårdvara.
 • Ökad flexibilitet i produktionen, med snabbare omställningstider.
 • Ökad synlighet och kontroll över produktionen genom omedelbar återkoppling till affärssystemet.

Framtidsutsikter och kontinuerlig utveckling

Genom detta projekt har HKScan lagt en solid grund för fortsatt innovation och effektivisering av sina operativa processer. Implementeringen av den nya AVEVA-plattformen har öppnat dörren för ytterligare automatisering och integrationer över hela företagets produktionsprocesser, med målet att fortsätta att förbättra både effektiviteten och hållbarheten i produktionen.

”Det här är bara början. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer digitaliserad och hållbar framtid,” sammanfattar Jens Kleist.

Slutsats

Samarbetet mellan HKScan och Roima illustrerar kraftfullt hur strategiskt utvalda partnerskap och teknologiska lösningar kan transformera produktionsprocesser, säkerställa kontinuitet för kunder och stärka ett företags position på marknaden. Genom att fokusera på både de tekniska och operationella aspekterna av projektet, samt genom att säkerställa närvaron av expertkonsulter vid kritiska ögonblick, har HKScan inte bara överbryggat utmaningarna med en föråldrad infrastruktur utan också banat väg för framtida innovationer.

Innehåll

Intro

Modernisering i fokus

Roimas expertis och lokal närvaro

Tekniska utmaningar

Idriftsättning och framtidssäkra resultat

En stabil tillgång till falukorv för Sveriges barnfamiljer

Roimas arbetssätt

Resultat

Framtidsutsikter och kontinuerlig utveckling

Slutsats

 • Total: 3
 • Total: 3

Kontakta sälj