Stäng

HEXPOL TPE väljer Roima som partner för industriell digitaliseringsstrategi

HEXPOL TPE är en global koncern som specialiserar sig på termoplastiska elastomerer (TPE) till applikationer inom konsumentprodukter, medicin, förpackning, fordon och konstruktion.

Att under lång tid ha kunnat leverera högkvalitativa produkter med konsekventa och förutsägbara egenskaper betyder att HEXPOL TPE idag är ett aktat namn på marknaden. Därför var det inte oväntat när HEXPOL TPE också blev den första TPE-tillverkaren i Europa att uppnå ISO 13485-certifiering.

Situation och behovsanalys

HEXPOL TPEs svenska anläggning har tillverkat termoplastisk elastomer (TPE) sedan 1970-talet. Under åren hade systemlandskapet för produktionsnära-IT blivit alltmer fragmenterat vilket ledde till onödigt mycket manuell hantering av produktionsdata och ett hinder för en flexibel och effektiv kontinuerlig processutveckling. När dessutom vissa delar av systemlandskapet hade nått slutet på sin livslängd inleddes ett samarbete med Roima för att skapa en ny digitaliseringsstrategi för fabriken.

Roima analyserade existerande systemlandskap tillsammans med HEXPOL TPE utifrån nuläge och framtida behov och identifierade tre olika vägar framåt. Alla tre alternativ hade sina fördelar och nackdelar men för att maximera möjligheter till en effektiv och flexibel framtida processutveckling, förbättra arbetsmiljön för operatörer genom att minimera manuell datahantering i produktionen, öka spårbarheten och underlätta utveckling och systemunderhåll ansågs en sammanhållen plattform från AVEVA vara det bästa valet för det nya systemlandskapet.

Lösningen

Roima fick förtroendet att driva igenom ett AVEVA MES-projekt som startades under hösten 2021. Att utföra ett digitaliseringsprojekt i en befintlig anläggning med höga krav på kontinuerlig produktion är alltid en utmaning. Det krävs kunskap och erfarenhet inte bara kring tekniken i sig själv utan det är minst lika viktigt att vara lyhörd för slutanvändarnas behov och den nya arbetsmiljön.

Det nya systemlandskapet byggdes upp i en parallell miljö till den gamla för att underlätta testning och säkerställa funktionalitet innan bytet slutligen genomfördes våren 2022. ”Ett kvitto på att metodiken har träffat rätt fick vi genom att själva Go-Live blev så smidig och operatörerna har haft lätt att ta till sig det nya systemet, även uppstarten efter sommarstoppet gick utmärkt” säger Marie Sannes, projektledare på Roima. En tydlig framgångsfaktor för det lyckade projektet har varit de kunniga och engagerade medarbetarna i projektteamet från HEXPOL TPE och Roima.

Fördelar med det nya systemlandskapet:

 • Minskat manuellt arbete i produktionen med att flytta produktionsdata mellan olika system har minskat risken för fel som kan leda till produktionsbortfall. Operatörerna kan lägga mer tid på andra värdeskapande aktiviteter
 • Ökad spårbarhet genom hela produktionen
 • Underlättar en kontinuerlig och flexibel processutveckling eftersom systemet lätt kan anpassas och byggas ut till att hantera nya och förändrade produktionslinjer
 • Framtidssäkrad plattform

Framgångsfaktorer:

 • Gemensam analys av nuläge och framtida behov gav rätt underlag så att partnerna tillsammans kunde skapa en tydlig digitaliseringsstrategi och roadmap för ett nytt systemlandskap
 • Beslutsmässig, engagerad och kunnig projektgrupp hos Roima och HEXPOL TPE som hade mandat och kunskap att genomföra digitaliseringsstrategin
 • Rätt val av produktplattform från AVEVA som passade behovet hos HEXPOL TPE

Nyckelfunktioner i det nya systemlandskapet:

 • Operatörsstöd vid beredning och körning av produktionsorder för att minimera fel och misstag.
 • Automatiserat regelverk för kontroll av BOM och exekveringsordning av processteg
 • Hanterar order i produktion med automatisk kompensation för spill och kassation
 • Intern materialhantering i produktionen
 • Checklistor som stöd till operatörer
 • Historik av händelser och åtgärder
 • Spårbarhet av material i produktionen
 • Registrering av stopptider
 • Automatisk nerladdning av maskininställningar och kvantiteter till SCADA/PLC.
 • Integration mot ERP, PLC, LIMS och PPS
Vi valde Roima som partner tack vare visad kompetens och engagemang genom alla delar av projektet. Den nya lösningen har gett oss förbättrad spårbarhet och ytterligare förbättringar i form av standardiserade arbetssätt och rutiner säger Thomas Nilsson, VD, Hexpol TPE AB

Komponenter som ingår i lösningen: AVEVA System Platform, AVEVA Historian, AVEVA InTouch, AVEVA Works Tasks, AVEVA MES, AVEVA Enterprise Integrator.

See the webinar recording: From SCADA to MES, presented on 10 November 2022 by Johan Bäckman.

Innehåll

Intro

Situation och behovsanalys

Lösningen

Fördelar med det nya systemlandskapet:

Framgångsfaktorer:

Nyckelfunktioner i det nya systemlandskapet:

Kontakta sälj